proti - to be online   
Strona główna
O nas
Gdańskie Centrum Mediacji
Aktualności
Partnerzy
Kontakt
Statut
Cele Fundacji:

Fundacja została powołana w celu podejmowania i wspierania inicjatyw społecznych, gospodarczych
i kulturalnych oraz promowania i wspierania (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) wszelkich działań zmierzających do:

1) rozwijania przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej;

2) wspierania rozwoju organizacji pozarządowych;

3) promowania społecznego zaangażowania biznesu;

4) propagowania postaw filantropijnych, obywatelskich i prospołecznych;

5) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

6) podejmowania działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

7) wspierania oraz propagowania idei sprawiedliwości naprawczej w tym mediacji jako metody rozwiązywania sporów;

8) działania na rzecz pogłębienia wiedzy, doskonalenia umiejętności mediatorów oraz ich rozwoju etycznego;

9) wspierania przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę;

10) prowadzenia działalności edukacyjnej i badawczej w zakresie materialnego i niematerialnego wspierania działań społecznie użytecznych;

11) tworzenia programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin;

12) niesienia pomocy finansowej, rzeczowej i edukacyjnej osobom potrzebującym oraz wykluczonym społecznie;

13) prowadzenia działań mających na celu promocję profilaktyki zdrowotnej;

14) promocji i prowadzenia alternatywnych form opieki nad dziećmi;

15) ochrony interesów i praw dzieci;

16) poradnictwo prawno – obywatelskie:

17) prowadzenie konsultacji społecznych.

 
 

Nasze działania
Strona www.fiso.org.pl zmodernizowana ze środków Projektu Gdańskie Centrum Mediacji,
dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Dołącz do nas na facebook
Copyright © Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych
projekt i realizacja: proti - to be online