Gdańskie Centrum Mediacji

Gdańskie Centrum Mediacji (GCM) rozpoczęło działalność w czerwcu 2012r. Powołane zostało przez Fundację Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych, zastępując ośrodek działający przy fundacji.  

W wyniku wieloletniego mediacyjnego doświadczenia oraz zaangażowania zespołu, powstał pomysł powołania w Gdańsku miejsca, które kontynuowałoby misję Fundacji w obszarze szerzenia idei mediacji a jednocześnie kojarzyłoby się gdańszczanom z mediacją. 

Gdańskie Centrum Mediacji rozpoczęło działalność w ramach dofinansowania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Naszym projektowym zobowiązaniem było utrzymać Gdańskie Centrum Mediacji po zakończeniu projektu.  Działamy do dziś. 

Mediatorzy pracujący w Gdańskim Centrum Mediacji opierają swoją pracę o:

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora

Uchwalone przez Społeczną Radę ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości. Nie mają one charakteru przepisów, ale rekomendacji.  Zobacz więcej…

Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich

Uchwalony przez Społeczną Radę ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, który jest próbą zwięzłego określenia ram etycznego wykonywania zawodu. Zobacz więcej…

Przepisy prawa

Mediacja oraz rola i zadania mediatora zostały uregulowane w szeregu przepisów polskiego prawa, m.in.

 • Ustawa o ustroju sądów powszechnych,
 • Regulamin urzędowania sądów powszechnych,
 • Kodeks postępowania cywilnego,
 • Kodeks postępowania karnego,
 • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • Kodeks postępowania administracyjnego.

Każda z tych ustaw ma swoje akty wykonawcze – Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Znamy je dobrze i stosujemy w praktyce.
Zobacz więcej…

Dokumenty międzynarodowe

Uchwalone zostały przez różne ciała np.: Parlament Europejski. Znajdziemy wśród nich m.in.:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 200852WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych
 • Rekomendacja Rec (2002)10 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie mediacji w sprawach cywilnych z 18 września 2002 r.
 • Rekomendacja Nr R (99) 19 Komitetu Ministrów [Rady Europy] dla Państw Członkowskich o mediacji w sprawach karnych (przyjęta przez Komitet Ministrów 15 września 1999 r. na 679 posiedzeniu przedstawicieli Ministrów i Komentarz)
 • Rekomendacja Nr R (98) 1 Komitetu Ministrów do Państw Członkowskich na temat Mediacji Rodzinnych oraz Memorandum Wyjaśniające
 • Europejski Kodeks Postępowania Mediatorów
  Zobacz więcej…

Stosowanie się do powyższych wytycznych pomaga nam świadczyć usługi profesjonalnie
i z poszanowaniem naszych klientów.

Zostań profesjonalnym mediatorem

Superwizja

Superwizja dla mediatorów i mediatorek jest rodzajem wsparcia i doskonalenia codziennej praktyki zawodowej. Pozwala na refleksję nad własnym stylem i sposobem pracy w celu zwiększenia skuteczności, jakości działań zawodowych oraz zachowania psychohigieny.

Korzystając z superwizji:

 • wzbogacasz swój warsztat pracy, czerpiesz z wiedzy i doświadczeń mediatora/superwizora,
 • zwiększasz świadomość swoich nawyków zawodowych i decydujesz, które chcesz zmienić, a które pielęgnować,
 • w bezpiecznych warunkach szukasz i testujesz rozwiązania, które pozwolą na przełamanie impasu w konkretnej mediacji,
 • lepiej rozumiesz siebie i własne zachowania w relacjach ze stronami w mediacji,
 • lepiej rozumiesz strony mediacji i to co się dzieje w relacji między nimi,
 • możesz odreagować stres i zdystansować się do trudnych sytuacji zawodowych.

Po więcej informacji wyślij wiadomość e-mail: biuro@fiso.org.pl

Staż

Celem stażu jest nabycie praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem mediacji, przez osoby przeszkolone i merytorycznie przygotowane w tym zakresie.

Na staż składają sięmediacje przeprowadzone wspólnie z doświadczonym mediatorem/ką oraz wolontariat na rzecz Fundacji.

Stażystą/ką może zostać osoba, która ukończyła szkolenie/studia/kurs z mediacji w sprawach karnych i nieletnich sprawców czynu karalnego zgodne z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich lub szkolenie/studia/kurs z mediacji cywilnych (rodzinnych, lub gospodarczych, lub cywilnych i innych) w wymiarze nie mniejszym niż 40 godzin. Przyjmujemy na staż osoby po ukończeniu szkoleń w trybie stacjonarnym.

Szczegółowe warunki stażu zostały zawarte w regulaminie oraz w wytycznych dla mediatora-stażysty w ośrodku mediacyjnym Gdańskiego Centrum Mediacji oraz wytycznych dla mediatora.  .

Po więcej informacji wyślij wiadomość e-mail: biuro@fiso.org.pl

Scroll to Top